De KBO-ouderenadviseur
(klik)

 

5 april
Uitnodiging
Gezellige middag en jaarvergadering:

(lees verder op deze blz)Kom naar de discussie met alle politieke
partijen in Beek
op 7 maart a.s. om 14.00 uur In De Stegen 35.

------------------------------------------------------

Klik hieronder op de link voor de film van L1.
https://youtu.be/IJwPrsStNXM
VOOR MEER MEDEDELINGEN (klik hier)

Maart 2018
Nummer 3
De volgende circulaire nr. 04 verschijnt :29 en 30 maart

Jaarvergadering 5 april
Uitnodiging

58e Jaarvergadering KBO- Afd. St.Jozef  Beek
Gezellige middag en jaarvergadering:
Tijdens deze middag een optreden van

 • Het zangkoor
 • Tentoonstelling van de schildergroep

Op donderdag 5 april a.s. om 14.00 uur vindt onze 58e Jaarvergadering plaats in
ons verenigingsgebouw De Stegen 35  te Beek  
Het programma is vanaf  donderdag  22 maart  a.s. in de leesstand in de Soos beschikbaar gelegd tezamen met de in dit programma genoemde verslagen. Deze ‘papers’ zijn ook voor aanvang van de vergadering in de zaal beschikbaar.

Het programma is als volgt samengesteld:
14.00 uur Jaarvergadering in soos De Stegen 35  te Beek
17.00 uur Sluiting van de bijeenkomst.
De agenda voor de 58 e jaarvergadering ziet er als volgt uit:

 • Opening door de voorzitter Lei van Oostrom
 • Vaststellen van het verslag van de 57 e jaarvergadering gehouden op 20 april 2017
 • Presentatie van het jaarverslag 2017 door de voorzitter
 • Financieel jaarverslag door de penningmeester a.i. Mevr.Jos Dormans + begroting 2018
 • Verslag van de kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
 • Bestuursverkiezing:  Aftredend is: Dhr. Lei van Oostrom en niet herkiesbaar.

Aftredend als penningmeester is Dhr. Adri Hellenbrand en niet herkiesbaar
Aftredend als bestuurslid: Mevr. Chris van Heel en herkiesbaar
Aftredend als bestuurslid: Mevr. Bettie Dorren en herkiesbaar.
Verkiesbaar als penningmeester is Dhr. Jan Retera.
Leden die zich ook kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie worden uitgenodigd dit tijdig (een week van tevoren kenbaar te maken aan de voorzitter. (Dhr. L. van Oostrom (0464377082, of leon.van.oostrom@gmail.com) Vacatures zijn er voor de bestuursfuncties : voorzitter, coordinator PR en coordinator educatie.

 • Mededelingen van algemene aard w.o jaarprogramma 2018 en vermelding van jubilarissen  2018

     8)    Rondvraag en Afsluiting van het officiële gedeelte.
Dit jaar wordt ook geen  bijdrage gevraagd voor de jaarvergadering. Er is een gratis kop koffie en vlaai I.v.m. Inkoop vlaai is aanmelding noodzakelijk. Aanmelden bij Dhr. Louis Speetgens 046-4373123 speet43@xs4all.nl ,voor donderdag 29 maart.
De vergaderstukken liggen vanaf donderdag 22 maart in de soos ter inzage en zijn ook op de vergadering zelf ter beschikking.

Kabookes
De zitting  van de Kabookes was weer zeer goed volgens de media
De nieuwe Prins werd PRINS RAYMOND de eerste
De receptie was door niet KBO leden goed bezet.


Binnen de gymgroep 4, waarvan de lessen plaatsvinden op dinsdag van 9.30 uur tot 10.30 uur, zijn nog enkele plaatsen besch

Jan Linders Goede Doel  2017
In 2017 was KBO Beek het Goede Doel in de supermarkt van Jan Linders te  Beek.(lb.). Gedurende het achterliggende jaar hebben een aantal gezamenlijke activiteiten  plaatsgevonden. Daaruit is een totaalopbrengst voor KBO Beek gerealiseerd van € 752,=. welke wij inmiddels onder dankzegging hebben aanvaard. Daarnaast heeft de gezamenlijke koffiepunten-actie gedurende het geheel jaar er toe geleidt, dat wij een groot aantal punten konden inzamelen en deze aan het einde van 2017, vertaald naar meer dan 140 pakken DE-koffie, konden overdragen aan de Voedselbank. Al met al een actie waar alle direct en indirect betrokkenen met volle tevredenheid en ook voldoening mogen terugzien. Onze welgemeende dank naar een ieder.


Belastingaangifte over 2017
Zoals bekend biedt onze afdeling al vele jaren hulp bij het invullen van uw belastingaangifte.
Ook dit jaar  kunt u weer  bij Jos Dormans, op afspraak, terecht voor de aangifte over 2017.
U kunt haar daarvoor bellen van maandag t/m vrijdag, tussen 18.30 en 20.00 uur op telefoonnummer: 046-4373705.
Zij maakt dan met u een afspraak op welke dag  en tijdstip  ( altijd op vrijdag ) u terecht kunt voor het aanleveren van uw bescheiden.
Daarnaast is er  een 2e persoon beschikbaar, die u eveneens kan helpen met het invullen.
Zijn naam: Ton Louis.
Jos zal de mensen blijven helpen die in het verleden ook bij haar kwamen voor hulp bij de aangifte.
Alle andere personen, kunnen zich  melden bij Ton. Zijn telefoonnummer is: 046-4280474, bij geen gehoor: 043-4511411. Hij maakt dan verdere afspraken met u.
Evenals in voorgaande  leveren zij beiden deze service gratis.
Ook de bijdrage van €5,50 die verleden jaar door de KBO van uw rekening werd afgeschreven, is vervallen.
Voorwaarde voor de hulp is wel, dat u lid moet zijn van de KBO.
Dus graag  uw lidmaatschapspasje mee  nemen, want het nummer moet genoteerd worden.

Wij verzoeken u bij uw komst naar de Soos, adres: Stegen 35,  de volgende bescheiden mee te nemen:

 • De brief met de machtigingscode, die u in de afgelopen weken van de belastingdienst hebt ontvangen, voor u en uw eventuele partner.
 • Het lidmaatschapsnummer van de KBO van u en uw eventuele partner.
 • het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2017.
 • als u eigenaar bent van uw woning: de aanslag gemeentelijke heffingen 2017, dus  de aanslag die u in 2017 ontvangen heeft, (hierop staat nl. de WOZ- waarde van uw woning, )  en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2017.
 • de afschriften van bank- en girorekeningen ( lopende rekeningen en spaarrekeningen ), beleggingsrekeningen. In het bijzonder gaat het om de afschriften met de saldi/waarden per 1 januari 2017.
 • rekeningen van uitgaven in verband met ziekte, voor zover vallend buiten de ziektekostenverzekering ( b.v.  steunkousen, gehoorapparaat ( onder voorwaarden ),  reiskosten naar specialisten, voorgeschreven medicijnen e.d.)  N.B.: de kosten voor brillen, overlijden, rollator, scootmobiel, trapliften,   zijn niet meer aftrekbaar.
 • tevens geeft u aan als u een dieet moet volgen op doktersvoorschrift. De dieetverklaring dient u mee te nemen. Zonder deze verklaring is aftrekken van dieetkosten niet mogelijk.
 • bewijsstukken van gedane giften aan kerk,  liefdadige of culturele  ANBI- instelling(en). Indien u deze giften doet op basis van een akte of overeenkomst, deze akte graag meenemen.
 • de voorlopige aanslagen 2017 van ontvangen of betaalde inkomstenbelasting.
 • alle aanslagen in verband met zorg- en huurtoeslag  die betrekking hebben op 2017, en tevens de aanslag ZT en HT 2018.
 • de uitnodiging van de belasting om aangifte te doen.

Tijdens de afspraak in de soos wordt gekeken of u alle bescheiden heeft, Dan wordt ook een afspraak gemaakt over het tijdstip waarop u de kopie van de ingediende aangifte kunt ophalen..

De belastingdienst gebruikt deze aangifte ook om de definitieve hoogte van eventuele ontvangen zorgtoeslag en/of huurtoeslag vast te stellen, waarbij altijd een verrekening zal volgen. Teveel betaalde toeslagen  moet u terugbetalen en te weinig ontvangen toeslagen  worden aan u uitbetaald.

Nadrukkelijk stelt het bestuur en de landelijke KBO dat dit project niet is bedoeld voor mensen met ingewikkelde aangiften of een hoog inkomen. (voor alleenstaanden  meer dan €35.000,00 en voor gehuwden/samenwonenden  meer dan €50.000,00 per jaar).

Fietsinstructiedagen
Dankzij een subsidie van de provincie Limburg kan KBO Limburg samen met Veilig Verkeer Nederland en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg 15 fietsinstructiedagen aanbieden. Het aanbod geldt voor Individuele afdelingen, maar ook kunnen afdelingen samen deze dag organiseren.
Voor elke fietsinstructiedag is een bedrag van € 1.000,- beschikbaar.

Meer informatie staat in een bijgevoegde flyer . Aanmelden kan via het bestuur met het eveneens  bijgevoegd aanmeldingsformulier . U kunt als bestuur dit formulier invullen en gescand mailen naar KBO Limburg of per post opsturen.
Let op:

 • Er is budget voor maximaal 15 fietsinstructiedagen (€ 1.000 per instructie-dag).
 • Het aantal deelnemers is minimaal 30 en maximaal 40.
 • Er is een verplichte eigen bijdrage van € 10,- per deelnemer, dit is inclusief lunch (niet leden betalen € 15,-).
 • Samenwerking met andere afdelingen kan en is zelfs aan te bevelen.
 • Wacht niet te lang met het aanvragen, want wie het eerst komt…….(we houden ook rekening met een evenredige spreiding over de regio’s).

Als we hier als afdeling voor willen inschrijven of eventueel het aantal belangstellingen willen koppelen aan andere afdelingen , moeten we voor 1 april weten of er belangstelling is. Nadere informatie en aanmelden bij Mevr. Jos Dormans 046-4373705

Contributie 2018.
Als
u  de contributie nog niet betaald heeft, Denk dan aan het betalen voor 2018

Biljarten
Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag vanaf half twee tot vier uur. Inmiddels zijn al een viertal mensen gestart.
Meer inlichtingen en opgeven bij :Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of Dhr. Jan Raes (0464379615)

Leeskring
Voor de leeskring geldt voorlopig een ledenstop.

Bestuursleden gezocht (Herhaalde oproep)
Wij zoeken nog kandidaten voor de volgende bestuursfuncties: voorzitter, penningmeester en bestuurslid PR.
Voor inlichtingen bij de huidige voorzitter Dhr. Lei van Oostrom (046-4377082)Eucharistieviering
De maandelijkse eucharistievieringen  vindt te doen gebruikelijk plaats in de St. Martinuskerk te Beek op zondag  11 maart  2018  aanstaande om  10.00 uur. In deze H.H mis herdenken wij in het bijzonder de leden welke ons in de achterliggend periode tm. 31-1-2018 ontvielen:
Mevr. M.G.G Kienjet - Peters,               
Hoolstraat 16, 6191TX Beek,                 95jr.
Heer H.A.W. de Vries,                          
Baron de Rosenlaan 12, 6191KK Beek, 82 jr.
Heer J.H. Gregoire,                             
Vondelstraat 7, 6191 CM Beek,              83 jr.
Mevr. H.G.H. Philippens - Mures
Mariastraat 15, 6191 TE Beek,               80 jr

Jaarkalender 2018 Themabijeenkomsten
Steunpunt Mantelzorg Beek (Lees meer...klik)

Tabletworkshop
(kosten 1,50 voor leden en 2.50 voor niet leden per keer ) Opgeven bij Jeu Heykens (046-4372560) of
j.heykens@gmail.com. Zowel voor Ipad als Samsung (Android)

Website beheerder(ster) gezocht
Wij zoeken  mensen die interesse hebben in het beheren van onze website  .
Voor inlichtingen kunt U naar het secretariaat bellen.

Kantinedames gezocht  
Heren zijn uiteraard ook welkom!
Melden bij :Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535,


 

STEGEN 35

Voor inlichtingen :06-18643916

RABO Contact
Tijdens de drukbezochte themabijeenkomst van KBO R
egio WM was ook kort het woord aan Rob Haane van Rabobank Westelijke Mijnstreek.
Naast de plezierige boodschap dat de Rabo WM deze activiteit financieel ondersteunt,  legde hij ook zijn functie uit als Adviseur Dagelijkse Bankzaken.
Iedereen die bankiert bij Rabobank Westelijke Mijnstreek en die niet in staat is, om welke reden dan ook een bezoek te brengen aan een van de kantoren van de bank kan een afspraak maken met Rob Haane.
Hij bezoekt u dan aan huis. Hij is bereikbaar: Tel: 06-51095646, E-mail: rob.haane@rabobank.nl, ook bereikbaar
via WhatsApp. 


Engelse conversatie: Overzicht data
Mevr Patricia Rietbroek leidt de conversatiegroep.
Noteer de volgende bijeenkomsten voor het nieuwe jaar.
1 februari, 22 februari, 8 maart, 22 maart, 12 april, 26 april, 17 mei ,31 mei ,14 juni en 28 juni
Steeds op donderdagen 10 uur voormiddag in De Stegen 35.
Aanmelden of interesse. Bel met het secretariaat 0464379615 , 0651365396 of mail naar: secretariskbobeek@gmail.com


Afmelding activiteit
Als U zich wil afmelden voor een activiteit  moet U zich  vervoegen bij de groepsleider
Voor het geval dat U zich ook wil bedanken voor de K.B.O, dient u dit rechtstreeks bij de ledenadministratie  te doen.(ledenkbobeek@gmail of  Tel.4264213
(De aanmeldingen zijn immers ook altijd rechtstreeks en niet via een omweg

Modernisering van ledenbestand.
Wij willen in verband met het moderniseren van ons ledenbestand en vooral om de bereikbaarheid van de leden te vergroten graag zoveel mogelijk email adressen van de leden hebben.
Dus mail als U dit heeft Uw emailadres aan ledenkbo@gmail.com.
Het is vooral belangrijk dat groepsleiders en leidsters hun mail adres doorsturen.
Uiteraard zullen we deze adressen alleen gebruiken voor de eigen KBO activiteiten.

 Verslag van de 57e jaarvergadering KBO-afd. St Jozef, gehouden op 20 april 2017 in Centrum Molenberg
KLIK HIER

Oproep digitaal fotografere (herhaalde oproep)
Er hebben zich al enkele mensen opgegeven voor de fotografiecursus .
Als dit U interesse heeft, kunt U dit nog kenbaar maken bij Jeu Heykens.
Per email: jheykens@gmail.com of telefoon. Alleen op werkdagen van 18.00-19.45 uur. (0647580019)

Bridgen op maandagmiddag
12.45 uur tot 15.45 uur.
Maandagmiddag is er een nieuwe gelegenheid tot bridgen. De bridgedrive wordt gehouden van 12.45 uur tot 15.45 in de soos. Informatie bij Mevr. Lisa Meijer (0464372792) of Mevr. Chris van Heel (0464369255)

Omgaan met verlies
U kunt zich nog opgeven voor bijeenkomsten omgaan met verlies
De 8 bijeenkomsten vinden 1 keer per week overdag plaats.
De kosten hiervoor bedragen € 40.- p.p. en eventuele consumptie is voor eigen rekening.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw eigen KBO-afdeling (secretariskbobeek@gmail.com (0464379615) of bij:
Anneke de Grijs, begeleidster Ontmoetingsgroep
tel 046-4333051


HOME

Samen handwerken !!! .
Wij willen onze leden, die veel plezier beleven aan breien en haken, de mogelijkheid bieden om samen hiermee aan de slag te gaan op onze soosmiddag. Ook mensen met andere handwerktechnieken zijn uiteraard welkom.
13.30 uur in de soos

 Een gezamenlijke handwerkmiddag kan veel plezier en gezelligheid opleveren. Ook kan men zo kennis maken met de diverse mogelijkheden van handwerken.
 Als U ook belangstelling heeft  kunt u mij dit laten weten per email ch.heel@home.nl of telefonisch (046-4369255).
Iedereen is welkom.

Ouderenmishandeling
komt vaker voor dan u denkt.
(lees meer)

Gezellig & Actief
wandelen en beweegactiviteiten
(lees meer)

FOTO'S Winterwandeling
van woensdag 26 februari 2014
(klik hier
De schildermiddag

KBO BEEK  MUZIEKCURSUS 2017
Onderwerp“Italiaanse Impressies”:

(Klik)

 

. Technische mensen gezocht. Klussendienst en repair cafe .

De klussers aan het werk !

Ideeën voor activiteiten ???
Afgelopen periode zijn er heel wat nieuwe activiteiten in onze KBO gestart. Enthousiaste leden zijn gestart met schilderen, tablet cursussen en ondersteuning , biljarten, Engelse conversatie, breien en haken, klussendienst, boekenkast, dienstverlening via ouderenadviseurs , de leeskring, een zangkoor en nieuwe opzet van de soosmiddagen .
Als mensen belangstelling hebben kunnen we vast nog meer organiseren.
Nieuwe ideeën zijn:

 • gezamenlijk fietsen,samen op pad met de OV kaart,franse conversatieeen kookclubtennissen dansavonden of middagen
 • caravanclub
  enz.

  Als jullie belangstelling hebben voor een van deze nieuwe ideeën of zelf nog een ander idee hebben, neem dan contact op met Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl of het secretariaat.
  (secretariskbobeek@gmail.com (tel 0464379615) of vul een briefje met afzender en het idee in en deponeer dit in de brievenbus in de Molenstraat 158 , neem contact op met een van de bestuursleden of kom langs op de soosmiddagen op donderdagmiddag. Er is dan altijd een bestuurslid aanwezig. 


WELKOM bij KBO St.Jozef Beek
Vereningslokaal Stegen 35
6191TR Beek

tel 0625483126
-- 0651365396

Organisatie voor senioren


Belangenbehartiging
vertegenwoordiging o.a. WMO,
provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur,
computerhelpdesk, juristentelefoon

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening
(lees meer)|
Edukatieve activiteiten
op het gebied van vrije tijd, gezondheid,
verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur

Sport en Beweging
gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen
Ontmoeting en evenementen
soos middagen en o.a. carnavalszittingen
Kaarten bridge en kwajongen
Computerclub en muziekcursus
Dagtochten en reizen
kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

De Soos
Inloop voor klussendienst, hulp bij allerlei apparatuur, hulp bij moderne telefoon en tablets,
laptops, ouderenadviseur, boeken (ook e-books) , kaarten, biljarten, schilderen,afspraak maken
voor computerhulp aan huis, gezelschapsspelen, handwerken ,een kop koffie, een gezellig
praatje, inschrijven voor activiteiten
Nu ook gestart met spellenmiddagen. Kom gerust meedoen!

Wij zoeken ook nog steeds bestuursleden voor PR en voorzitterschap.
Tevens kunnen zich nog kantine- medewerker(sters) voor de dinsdag-en donderdag middag aanmelden.
Secretariaat. (0464379615

Voor 22 euro per jaar bent u lid
en ontvangt u maandelijks de Nestor


====================================

ALVAST NOTEREN:

 FILMCLUB KBO
Stronger

Zondag 18 maart 2018 om 11.uur
Stronger is het inspirerende en waargebeurde verhaal van Jeff Bauman (Jake Gyllenhaal) , een doodgewone man die het  het symbool van hoop werd na de aanslag op de Boston Marathon in 2013. In een poging de liefde van zijn ex-vriendin Erin (Tatiana Maslany) terug te winnen, wacht de 27 -jarige Jeff haar bij de finish van de Bostin Marathon op het moment van de aanslag en verliest beide benen.
Als hij in het ziekenhuis weer bij kennis komt helpt Jeff het politieonderzoek door een van de daders te identificeren, maar zijn eigen strijd moet dan nog beginnen.
Met de onaflaatbare steun van Erin en zijn familie gaat Jeff door een maandenlang fysiek en  emotioneel revalidatieproces. Een periode waarin familiebanden op de proef worden gesteld, de trots van een gemeenschap wordt bepaald en zijn innerlijke moed om met deze verwoestende tegenslag om te gaan overheerst.

Met Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson

 Paneldiscussie
Informatie en discussie met alle politieke partijen in Beek over ouderenbeleid.
Woensdag 7 maart 14.00 -16.00 uur De Stegen 35 .(soos KBO)

Gratis voor leden en niet leden.
De bevolking in Beek bestaat bijna voor de helft uit 55 plussers.
Ouderenbeleid is dan uiteraard een belangrijk onderwerp in de politiek.
"Wat willen de politieke partijen nu doen aan laagdrempelige ontmoeting en recreatie in de kernen en goede voorlichting en voorzieningen op het gebied van welzijn ,gezondheid en veiligheid.
Te denken is dan aan het stimuleren  van bewegingsprogramma's , mantelzorgondersteuning , huishoudelijke ondersteuning, , dagverzorging , woonbeleid en veiligheid "
Hoe staat het dan met:

 1. maaltijdvoorzieningen en sociale alarmering
 2. aanbod reguliere gezondheidsbevordering (themabijeenkomsten/ voorlichting/cursus geheugentrainingen)
 3. aanbod hulpverlening in groepsverband (cursus sociale vaardigheden, verder na partnerverlies en groepen slachtoffers van huiselijk geweld)
 4. aanbod steunpunt Mantelzorg
 5. inzet ouderenadviseurs en onafhankelijke clientondersteuning.
 6. sociale teams
 7. maatjesproject
 8. bieb aan huis , service -en  informatieservicepunten
 9. klussendienst /repair cafe en boodschappendienst
 10. administratieve ondersteuning
 11. werving, coaching, scholing, begeleiding en training van vrijwilligers voor diverse producten en activiteiten
 12. wijksteunpunten en internetcorners
 13. verhoging digitale vaardigheden
 14. veiligheidsadviseurs.

De politieke partijen zijn uitgenodigd hierover m.b.t. hun programma's toelichting te geven en onder leiding met elkaar in discussie te gaan.
Een middag, die voor mensen ,die een bewuste politieke keuze willen maken niet te missen is.
Zowel voor leden als niet leden van de KBO gratis in onze nieuwe soos De Stegen 35
Aanmelden hoeft niet .

 Voorjaarswandeling op woensdag 28 maart 2018 naar Margraten.
Voor deze wandeling gaan we naar Margraten. Parkeren doen we in de nabijheid van het gemeentehuis en de kerk (zie routebeschrijving). Het vertrekpunt van de wandeling is tegenover de kerk op het pleintje bij het schuttersbeeld en puthuisje.
Ná de wandeling gaan we voor koffie met vlaai naar restaurant Talentino, van Eynattenstraat 2,  (hoek Eijkerstraat) te Margraten. De bediening vindt hier grotendeels plaats door verstandelijk gehandicapten. De prijs voor koffie met vlaai bedraagt € 4,--.  Gelieve gepast te betalen.
We vertrekken vanaf het OLV-plein te Beek om 13.00 uur.
De vervoerskosten bedragen € 2,50.  Degenen die op eigen gelegenheid gaan betalen € 0,50.
Neem een  identiteitskaart en droge schoenen mee.
De korte route is 5,5 km en de lange route 8,5 km.
Voor het regelen van vervoer en het bestellen van koffie met vlaai is het volledig invullen van onderstaande strook noodzakelijk. Deze kunt u inleveren tijdens de wandelingen op de 1ste en 3de dinsdag of bij: Thei Senden, Gundelfingenstraat 23, Beek (tel. 046-4372651). Ook telefonisch aanmelden is mogelijk.
Lever de ingevulde strook in of meldt u aan vóór zaterdag 24 maart a.s.
Bij verhindering tijdig afmelden, doch vóór 25 maart bij Thei Senden.
Vrienden en familieleden zijn van harte welkom.
Eenieder wandelt op eigen verantwoordelijkheid.
De route naar Margraten wordt bij vertrek aan de bestuurder verstrekt.

  Wij wensen u op voorhand een prettige wandeling.

- Deelnemer aan de korte of lange wandeling. *
- Stelt auto ter beschikking voor vervoer:     ja  /  nee  *
* Doorhalen wat niet van toepassing is.


Wensbus Beek
In de gemeente Beek start per medio maart 2018 het project Wensbus Beek.Voor wie.De bedoeling is om vanaf deze datum voor inwoners van de gemeente Beek vervoer aan te bieden op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur. Reizigers moeten wel zelfstandig het busje in en uit kunnen stappen. Het meenemen van een rollator is geen probleem. Rolstoelen kunnen niet worden meegenomen.
Bestemmingen.Naar elk gewenst adres binnen de gemeente Beek, dus ook station Beek-Elsloo als ook station Spaubeek.Daarnaast zijn ook enkele adressen buiten de gemeente Beek als eindbestemming mogelijk, namelijk:
centrum Geleen; zorgcentrum St Jans en St. Odilia Geleen; ziekenhuis Sittard; station Sittard;
Adelante Hoensbroek.Ook een ritje naar het bedrijventerrein en de luchthaven van Beek gaat 2 strippen kosten.
Vervoersregeling
Een vervoersaanvraag moet minimaal daags van te voren telefonisch aangevraagd worden en dat kan op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur. (telefoonnummer 06-83770283) Door de bus zal zoveel
mogelijk zonder omwegen naar de gewenste bestemming worden gereden.
De kosten. - Binnen de gemeente Beek voor één enkeltje per persoon één strip of € 1,50
- Voor de bestemmingen binnen Geleen en Sittard voor één enkeltje per persoon twee strippen of € 3,00
- Voor Adelante voor één enkeltje per persoon drie strippen of € 4,50
De strippen zijn ook per 10 stuks te koop, dan kosten ze € 11,--.
(Strippen zijn in de bus te koop en dienen bij voorkeur gepast betaald te worden)
De eerste keer aanmelden.
Als je voor de eerste keer een vervoersafspraak wilt maken, hebben we een aantal gegevens van u nodig, namelijk: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer (liefst mobielnummer) en of er wel of geen rollator meegenomen wordt.
Coördinatiepunt. Het centrale punt wordt gehuisvest in het Gemeenschapshuis Neerbeek, ook zal hier in de buurt de bus geparkeerd worden.
voor nadere inlichtingen:
e-mailadres = wensbusbeek@gmail.com
telefoonnummer = 06-83770283
info = www.wensbusbeek.n

Een paar wijzigingen : het tarief naar station Sittard evenals naar Adelante gaat 3 strippen kosten.
Verder kan in de bestemmingen ook vermeld worden dat je vervoerd kan worden naar een kennis, vriend/in, de Makado enzovoort.

Vijfdaagse reis naar de mooie Belgische kust met verblijf in Blankeberge
(
Klik hier voor meer informatie)


maandag 10 t/m zondag 14 september 2018
Beste KBO leden, voor dit jaar hebben we een mooie tocht naar de Belgische kust uitgezocht en met verblijf in Blankeberge.
In de circulaire die u nu ontvangen heeft, kunt u alles al uitgebreid lezen over deze reis..
De prijs is zeer schappelijk. Het aantal een persoonskamers is beperkt. Het opstappunt is als vanouds O.L.Vr. plein hier in Beek.
De tijd van vertrek is 8.30 uur op maandag 10 september 2018.
De deelnemers aan deze reis worden geacht, anders dan bij De Zonnebloem, zelfredzaam te zijn.
Er kan evenwel altijd iets gebeuren, zorg er daarom voor dat u op zak hebt een internationale pas van de Nederlandse ziektekostenverzekering, via uw eigen verzekering aan te vragen. Het risico is te groot dat u zelf ter plaatse (als er iets gebeurt) dan financieel moet voorschieten.
Denk u ook aan een geldige identiteit kaart welke op de dagen van de reis, in augustus, nog een geldigheidsduur heeft.
Wat u nu verder hier vindt is het aanmeldingsformulier voor deze reis. Dit formulier moet vóór 1 maart 2018 opgestuurd worden naar: Dhr. J.Geurts Ecrevissestraat 48 6191 CL Beek.
Na aanmelding krijgt u binnen enkele weken van Jacobs Reizen een bevestiging c.q. aanbetalingsnota.
(
Klik hier voor meer informatie)

========================= 

PERSBERICHT:
GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN SITTARD
SITTARD - 


Bellen naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. 
Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, medisch € 59,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 59,50. 
Leden van Meander, Envida en/of CNV/ouderenbonden krijgen € 7,50 korting op de 75+ B/E en medisch, C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 korting.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van
harte welkom.

. Lid worden? (klik hier)


computerclub.
Start weer om donderdagmorgen 11 januari om 10.00 uur v.m. Inlichtingen: 0464379615

Langer en beter zelfstandig wonen.
Tot op de hoogste leeftijd.

De website : www. alleszelf.nl
wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.

Meld ons uw wensen en ideeën (klik)

         

.

 

 

 

 

 

Nuttige adressen
Leden aanmelden en afmelden:( ledenkbobeek@gmail.com)(046-4264213)
Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl)
Biljarten :bij Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)
Zangkoor: Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487).
Tabletlessen (Ipad en Samsung):Dhr. Jeu Heykens ( 0464372560 )(op werkdagen tussen 18.00 en
20.00 uur. ) of j.heykens@gmail.com.
Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) (c.borghmans@planet.nl)
Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615)
Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)
Sport en spel activiteiten: Mevr. Jos Dormans (046-4373705)
Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com)
Reparaties:Mevr. Chris van Heel 046-4369255) (ch.heel@home.nl)
Kantinedames : Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535
Bestuursleden aanmelden : (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615) of voorzitter Dhr. Lei van
Oostom (046-4377082)
Mantelzorghulp ,Mevr. Peggy van den Ham, (0640646528) (PIW organisatie)
Ouderenadviseurs o.a. Dhr. L. van Oostrom (046-4377082), Dhr. Ger Hurenkamp (046-4360057)
Medische wetenswaardigheden (via google zoeken naar) :seniorenkrant medisch
Voordelen bij lidmaatschap: www.kbo-nestorvoordeel.nl
Rijbewijskeuring: 0475-381744 afspraak maken op dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur
Rijbewijskeuring :Emma Huisartsenpraktijk. dhr. van Dijk, Akerstraat Nood 63 ( 40 euro )(045-
5280080)Kijk ook op :www.rijbewijskeuringsarts.nl voor gratis eigen verklaring bij keuring tot 31
december a.s.CDL (Computer Doe en Leercentrum) 06-18643916


Lid worden? (klik hierOpgeven bij Wies Verhage (tijdens de soosuren op donderdagmiddag (tel. 046-4373004 ) of
email : franswiesverhage@home.nl
Op donderdagmiddagen van 13.30 -16.00 uur
Doel: leren omgaan met kleur en acrylverf in de abstracte vorm.
We beginnen om 13.30 uur.
De cursus wordt gegeven
door Wies Verhage.

Heeft u al een nieuw lid aangemeld via de ledenwerfactie?

 

HOME
Website: @ Mia Liedekerken