De KBO-ouderenadviseur
(klik)

 

 Winterwandeling van woensdag 1 maart
wordt
29 MAART
lees meer op deze blz.

FILM L1


Klik op link hiernaast >


Prins Sef 2 van de Kabookes

 Het zangkoor op donderdagavond is nog op zoek naar heren. Zangers schroom niet en meld U aan bij Mevr. Chris van Heel (ch.heel@home.nl of telf. 0464369255)
================================================


https://youtu.be/IJwPrsStNXM


Klik hierboven op de link voor de film van L1.VOOR MEDEDELINGEN (klik hier)

Nr. 3
MAART 2017


Belastingaangifte over 2016

Zoals bekend biedt onze afdeling al vele jaren hulp bij het invullen van uw belastingaangifte.
Ook dit jaar  kunt u weer  bij Jos Dormans, op afspraak, terecht voor de aangifte over 2016.
U kunt haar daarvoor bellen van maandag t/m vrijdag, tussen 19.00 en 2000 uur op telefoonnummer: 046-4373705.
Zij maakt dan met u een afspraak op welke dag  en tijdstip  ( altijd op vrijdag ) u terecht kunt voor het aanleveren van uw bescheiden.
Daarnaast is er nu een 2e persoon beschikbaar, die u eveneens kan helpen met het invullen.
Zijn naam: Adri Hellenbrand.
Jos zal de mensen blijven helpen die in het verleden ook bij haar kwamen voor hulp bij de aangifte.
Mensen die voor het eerst gebruik maken van deze service, kunnen zich  melden bij Adri. Zijn telefoonnummer is: 046-4377224 .
Evenals in voorgaande  leveren zij beiden deze service gratis.
Echter, en daarover bent u verleden jaar al geïnformeerd, met ingang van dit jaar brengt de landelijke KBO u wel een klein bedrag in rekening. De reden daarvan is u verleden jaar al mede gedeeld, en ook in de laatste Nestor is een en ander toegelicht.
Bij het inleveren van uw bescheiden wordt u verzocht een formulier voor een eenmalige machtiging in te vullen. Daarom vragen wij ook, om  bij uw komst naar de soos, uw bankpasje mee te nemen.
Het bedrag dat geïncasseerd gaat worden is €5,50 per persoon, dus voor een echtpaar €11,00.
Voorwaarde voor de hulp is wel, dat u lid moet zijn van de KBO.
Dus graag  uw lidmaatschapspasje mee  nemen, want het nummer moet genoteerd worden.
Voor alle bij Jos bekende hulpvragers heeft zij inmiddels de machtigingscode aangevraagd.
Komt u voor het eerst, dan zal Adri dat voor u regelen.
U krijgt de machtigingscode rechtstreeks van de belastingdienst thuis gestuurd.
Wij verzoeken u bij uw komst naar de Soos, adres: Molenstraat 158,  de volgende bescheiden mee te nemen:

 • De brief met de machtigingscode voor u en uw eventuele partner.
 • Het lidmaatschapsnummer van de KBO van u en uw eventuele partner.
 • het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2016.
 • als u eigenaar bent van uw woning: de aanslag gemeentelijke heffingen 2016, dus niet de aanslag die u in 2017 krijgt, (hierop staat nl. de WOZ- waarde van uw woning, )  en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2016.
 • de afschriften van bank- en girorekeningen ( lopende rekeningen en spaarrekeningen ), beleggingsrekeningen. In het bijzonder gaat het om de afschriften met de saldi/waarden per 1 januari 2016.
 • rekeningen van uitgaven in verband met ziekte, voor zover vallend buiten de ziektekostenverzekering ( b.v.  steunkousen, gehoorapparaat ( onder voorwaarden ),  reiskosten naar specialisten, voorgeschreven medicijnen e.d.)  N.B.: de kosten voor brillen, overlijden, rollator, scootmobiel, trapliften, batterijen voor gehoorapparaten,  zijn niet meer aftrekbaar.
 • tevens geeft u aan als u een dieet moet volgen op doktersvoorschrift. De dieetverklaring dient u mee te nemen. Zonder deze verklaring is aftrekken van dieetkosten niet mogelijk.
 • bewijsstukken van gedane giften aan kerk,  liefdadige of culturele  ANBI- instelling(en). Indien u deze giften doet op basis van een akte of overeenkomst, deze akte graag meenemen.
 • de voorlopige aanslagen 2016 van ontvangen of betaalde inkomstenbelasting.
 • alle aanslagen in verband met zorg- en huurtoeslag  die betrekking hebben op 2016, en tevens de aanslag ZT en HT 2017.
 • de uitnodiging van de belasting om aangifte te doen.

Tijdens de afspraak in de soos wordt gekeken of u alle bescheiden heeft, Dan wordt ook een afspraak gemaakt over het tijdstip waarop u de kopie van de ingediende aangifte kunt ophalen..
De belastingdienst gebruikt deze aangifte ook om de definitieve hoogte van eventuele ontvangen zorgtoeslag en/of huurtoeslag vast te stellen, waarbij altijd een verrekening zal volgen. Teveel betaalde toeslagen  moet u terugbetalen en te weinig ontvangen toeslagen  worden aan u uitbetaald.
Nadrukkelijk stelt het bestuur en de landelijke KBO dat dit project niet is bedoeld voor mensen met ingewikkelde aangiften of een hoog inkomen. (voor alleenstaanden  meer dan €35.000,00 en voor gehuwden/samenwonenden  meer dan €50.000,00 per jaar).

Technische mensen gezocht. Reparatie/Klussensoos
(klik)

De klussers aan het werk !

Eucharistie viering
De maandelijkse eucharistieviering vindt plaatst op zondag  12 maart  aanstaande om 10.00 uur
In de Sint Martinus kerk te Beek. In deze mis herdenken wij onze leden welke ons  in de achterliggende periode ontvielen.

17-01-2017  
Heer M.G.J. ( Math) Hulst  Ecrevissestraat  38                   6191CL   Beek        86 jaar
04-02-2017  
Heer J.M.  (Jo ) Willems  Gerbergastraat  15          6191TJ      Beek  93 jaar

OpenbaarVervoer verandert
(KLIK)

Stichting Jan Linders Fonds
 
Het zit in de genen van Jan Linders supermarkten om actief betrokken te zijn bij de omgeving. Daarom is het Jan Linders Fonds opgericht. Iedere supermarkt steunt één lokaal doel, dat belangrijk is voor de wijk waarin ze is gevestigd. Voor het jaar 2017 steunt het fonds onze KBO-afdeling St Jozef met een aantal gezamenlijke activiteiten en daaraan gekoppelde (geldelijke) steun. De eerste actie betreft het gezamenlijk inzamelen van de bekende DE-koffiepunten. Vanaf nu kunnen deze door een ieder worden gedeponeerd in inzamel box  zoals deze te vinden is op de service desk bij de kassa,  van Jan Linders, Maastrichterlaan. Zeg het voort, zeg het voort, en op het einde van 2017 kunnen  wij weer een flinke hoeveelheid koffie voor de Voedselbank mogelijk maken.

Mantelzorgcompliment
De gemeente Beek wil graag een blijk van waardering uitspreken aan mantelzorgers voor hun zorg en inzet voor zorgvragers uit de gemeente Beek. Zorgvragers kunnen daarom voor hun mantelzorger een waardering aanvragen van € 175 voor het jaar 2016. De mantelzorgwaardering kan tot en met 31 maart 2017 aangevraagd worden via het aanvraagformulier. Geregistreerde mantelzorgers ontvangen dit formulier per post van het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek. Niet geregistreerde mantelzorgers kunnen zich melden bij het Steunpunt Mantelzorg-wm in Beek: MFC De Molenberg, Molenstraat 158, 6191 KR Beek.
Contactpersonen: Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens T 046 - 457 57 00 of mailen naar  avermeulen@piw.nl  of  mwehrens@piw.nl

Afmelding activiteit
Als U zich wil afmelden voor een activiteit  moet U zich  vervoegen bij de groepsleider
Voor het geval dat U zich ook wil bedanken voor de K.B.O, dient u dit rechtstreeks bij de ledenadministratie  te doen.(ledenkbobeek@gmail of  Tel.4264213

(De aanmeldingen zijn immers ook altijd rechtstreeks en niet via een omweg

Modernisering van ledenbestand.
Wij willen in verband met het moderniseren van ons ledenbestand en vooral om de bereikbaarheid van de leden te vergroten graag zoveel mogelijk email adressen van de leden hebben.
Dus mail als U dit heeft Uw emailadres aan ledenkbo@gmail.com.
Het is vooral belangrijk dat groepsleiders en leidsters hun mail adres doorsturen.
Uiteraard zullen we deze adressen alleen gebruiken voor de eigen KBO activiteiten


Nieuw: tablet club !!!
Leden en niet leden kunnen zich opgeven voor de nieuwe tablet club. Intussen zijn al een aantal mensen op de maandagmorgen gestart . Het is de bedoeling dat in een ontspannen sfeer leden en ook niet leden  met hun tablet (Ipad of Samsung) op maandagmorgen bij elkaar komen en zich verwonderen over de vele mogelijkheden van het tablet en van de aanwezige deskundigen en van elkaar leren en elkaar op ideeën brengen. Er kunnen dan ook op wens bepaalde onderwerpen behandeld worden  (kosten 1,50 voor leden en 2.50 voor niet leden per keer ) Opgeven bij Jeu Heykens (046-4372560) of j.heykens@gmail.com.

Sleutelkaart NS
De Ov-begeleiderskaart geeft geen gratis toegang tot de NS- stations, Rotterdamse (RET) en Amsterdamse tram.
Wil men toch gratis (zonder begeleider) reizen bij Arriva of dat een begeleider gratis kan meereizen, dan dient er een sleutelkaart aangevraagd te worden. Voor blinden is dat een kaart met een B.
In 2014 heeft de NS de sleutelkaarten verstrekt, maar het kan zijn, dat U de sleutelkaart niet heeft ontvangen, dan adviseren wij U een kopie van deze sleutelkaart aan te vragen bij: Argonaut, Argonaut is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 030-2354661

KNGFdoppenactie
In de Soosruimte is een bak geplaatst voor het inzamelen van plastic doppen van melkpakken, frisdrank enz. Dus alleen de afschroefbare harde plastic doppen zijn welkom. Deze doppen worden door het KNGF verzameld en verkocht om op deze wijze (blinde)geleidehonden aan te kunnen schaffen. In 2015 zijn er 2 honden en in 2016 zijn er 5 honden op basis van deze doppenactie aangeschaft. De kosten van een geleidehond bedragen 38.000 euro. Kortom het is een zeer zinvolle actie.

Oproep digitaal fotografere (herhaalde oproep)
Er hebben zich al enkele mensen opgegeven voor de fotografiecursus .
Als dit U interesse heeft, kunt U dit nog kenbaar maken bij Jeu Heykens.
Per email: jheykens@gmail.com of telefoon. Alleen op werkdagen van 18.00-19.45 uur. (0647580019)

Technische mensen gezocht.
Klussendienst en repair cafe.
We zoeken nog steeds technische mensen, die de reparatiesoos oftewel klussendienst kunnen versterken . In bepaalde gevallen komen we ook aan huis klussen opknappen. Intussen is in Beek het initiatief genomen tot het oprichten van een zg. repair cafe. WIj willen hiermee gaan samenwerken. Nadere berichten volgen.
Als mensen hiervoor nog interesse of vragen hebben ,graag contact opnemen met :  Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of email :ch.heel@home.nl

Koffiebonnenactie Douwe Egberts
Iedereen , die koffiepunten heeft ingezameld heel erg bedankt namens de voedselbank. De actie was heel erg geslaagd.

Kantinedames gezocht  
Heren zijn uiteraard ook welkom!
Melden bij :Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535,

Het zangkoor:
Op  1 september is  van 19.00 uur tot 21.00 uur het nieuwe zangkoor onder leiding van Mevr. Anouk Verhesen gestart .  Het koor wil in een gezellige sfeer onder deskundige leiding zingen. Heeft U ook zin of interesse neem dan contact op met Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487). Zij kan U ook alle inlichtingen geven. Inmiddels zingen al 18 leden.
Contactpersoon Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of
email :ch.heel@home.nl

Het zangkoor op donderdagavond is nog op zoek naar heren. Dus zangers schroom niet en meld U aan bij Mevr. Chris van Heel (ch.heel@home.nl of telf. 0464369255)

Nieuw : Bridgen op maandagmiddag
12.45 uur tot 15.45 uur.
Maandagmiddag is er een nieuwe gelegenheid tot bridgen. De bridgedrive wordt gehouden van 12.45 uur tot 15.45 in de soos. Informatie bij Mevr. Lisa Meijer (0464372792) of Mevr. Chris van Heel (0464369255)

Belastinginvullers gezocht (klik)

Biljarten (herhaalde oproep !!)
Heeft U zelf interesse of weet u vrienden of bekenden , nodig ze dan uit om te biljarten. Meld U wel even van tevoren aan.

      Het biljarten kan op dinsdagmiddag.
Inlichtingen : Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of email :ch.heel@home.nl.

Ideeën voor activiteiten ???
Afgelopen periode zijn er heel wat nieuwe activiteiten in onze KBO gestart. Enthousiaste leden zijn gestart met schilderen, tablet cursussen en ondersteuning , biljarten, Engelse conversatie, breien en haken, klussendienst, boekenkast, dienstverlening via ouderenadviseurs , de leeskring, een zangkoor en nieuwe opzet van de soosmiddagen .
Als mensen belangstelling hebben kunnen we vast nog meer organiseren.
Nieuwe ideeën zijn:

 • gezamenlijk fietsen,
 • samen op pad met de OV kaart,
 • franse conversatie
 • een kookclub
 • tennissen
 • dansavonden of middagen
 • caravanclub
  enz.
  Als jullie belangstelling hebben voor een van deze nieuwe ideeën of zelf nog een ander idee hebben, neem dan contact op met Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl of het secretariaat.
  (secretariskbobeek@gmail.com (tel 0464379615) of vul een briefje met afzender en het idee in en deponeer dit in de brievenbus in de Molenstraat 158 , neem contact op met een van de bestuursleden of kom langs op de soosmiddagen op donderdagmiddag. Er is dan altijd een bestuurslid aanwezig. 


Leeskring
Eerstvolgende bijeenkomst : maandag 27 maart om 13.30 uur.
Gelezen wordt het boek :
De ijsmakers van Ernest v.der KwastEngelse conversatie:

Mevr Patricia Rietbroek zal de conversatiegroep verder gaan leiden. Opgeven bij secretariaat .
Volgende bijeenkomst : donderdag 2 maart 10.00 v.m. soos. Daarna : op de volgende donderdagochtenden 30 maart, 27 april , 18 mei, 15 juni, 29 juni.

KBO BEEK  MUZIEKCURSUS 2016
Onderwerp: “KBO goes Opera II”

(Klik)

Omgaan met verlies
U kunt zich nog opgeven voor bijeenkomsten omgaan met verlies
De 8 bijeenkomsten vinden 1 keer per week overdag plaats.
De kosten hiervoor bedragen € 40.- p.p. en eventuele consumptie is voor eigen rekening.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw eigen KBO-afdeling (secretariskbobeek@gmail.com (0464379615) of bij:
Anneke de Grijs, begeleidster Ontmoetingsgroep
tel 046-4333051

Heeft u al een nieuw lid aangemeld via de ledenwerfactie?

HOME


WELKOM bij KBO St.Jozef Beek
Verenigingsgebouw: Molenstraat 158 6191KR Beek
tel o46-4378863


Organisatie voor senioren


Belangenbehartiging
vertegenwoordiging o.a. WMO,
provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur,
computerhelpdesk, juristentelefoon

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening (lees meer)|
Edukatieve activiteiten
op het gebied van vrije tijd, gezondheid,
verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur

Sport en Beweging
gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen
Ontmoeting en evenementen
soos middagen en o.a. carnavalszittingen
Kaarten bridge en kwajongen
Computerclub en muziekcursus
Dagtochten en reizen
kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

De soos

 • Donderdagmiddag – Inloopmiddag
  Nu de winter nadert wordt het steeds drukker in de soos. Wellicht wilt U eens een boek lenen of brengen, een e-boek laden , iets vragen over de tablet , e-reader of uw nieuwe telefoon of foto toestel, Of heeft U een klus, wilt u aanschuiven of aanhaken bij de breigroep, iets vragen aan een bestuurslid of ouderenadviseur, wilt u kaarten of schilderen of komt u gewoon voor de gezelligheid  .Ook kunt  u  informeren naar onze talloze activiteiten. Kom dan naar onze gezellige soos op donderdagmiddag van half twee tot vier uur.    Wellicht heeft u ook nog een idee voor een activiteit.  Zeg het ons.Op deze middagen is steeds een bestuurslid aanwezig i.v.m. eventuele nieuwe leden. Bij de aanwezige ouderenadviseur kunt u met uw vragen  terecht.  De gastvrouw voor de donderdagmiddag is Chris van Heel-Florax.

  Nuttige adressen

  Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com ,(0464379615)
  Mantelzorghulp ,Mevr. Peggy van den Ham, (0640646528) (PIW organisatie)
  Ouderenadviseurs o.a. Dhr. L. van Oostrom (046-4377082)
  Rijbewijskeuring : 088 23 23 300.
  Zelf een datum plannen kan via de website . 
  Het tarief is € 35,00 voor de 70+ en B/E keuring, € 55,00 voor chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs.

  Computercursussen (Computer doe en leercentrum)(064288060)

  Voor 22 euro per jaar bent u lid
  en ontvangt u maandelijks de Nestor


  ====================================

  ALVAST NOTEREN:

 • DÕbbel Gebook

 • Veursjtellingen:
  zaterdag 18 en 19 maart 2017
  vrijdag 24 maart, zaterdag 25 maart en zondag 26 maart 2017
  Asta Theater, Markt 6a in Beek. 
  Kaartjes: €7,50
  Aanvang 20.00 uur, kassa open vanaf 19.15 uur.

 • DÕbbel Gebook ,
  De titel deit wellich vermoede dat veer op vakansie gaon mèr niks is minder waor….!
  Ein doldwaaze kluch wao in ein sjleutelgaat ein gwroate rol sjpeelt. Via ein deur kumse van de ein ruumte in de anger. Mèr…. Wat sjpeelt zich in die ruumtes allemaol aaf….? Maog alles waal gezeen waere? Helwerkende collega’s probeere de kop boave water te hauwte, werrike volges eige principes. Völle ze zich aan of loape hun waeg sjus oet-ein? De ein partie deit ein beroep op de anger. Woa gebeurt dat neet? Hie gebeurt ut döbbel. Zaake dreige doorein te loape, planninge waere biegesjteld. Wie lang geit dat nog good? Wae hilt ut allemaal nog oetein? De sjpelersgroep haet er met veul enthousiasme en plezeer aan gewerk en belaove uch eine heerlijk ontsjpanne aovend met allein mer plezeer.
  Zeet geer benuujd?
  Reserveer dan sjnel!"Döbbel gebook"
  dialectbewerking en regie van Wiel Heijnen.

 • Reserveren:
  hetnieuwemasker@hotmail.com of
  telefonisch tussen 18.00-20.00 uur op nr. 046-4740026/ 06-49944535 
  Voorverkoopadressen:
  Asta Theater, Markt 6a , Beek, 046-4336618
  Café ’t Pintelierke/ Zalencentrum Kerensheide, Schineksstraat  11, Stein, 046-4336618
  Hub Hoedemakers, Markt 22, Beek, 046-4361909
  Versmarkt Neerbeek Pascal Vroonen, Laurentiusstraat 15, Neerbeek, 046-4372180
  Voor groepen meer dan 20 personen hanteren we een groepskorting: Kaarten zijn dan 6 euro per stuk ipv €7.50.
  Wilt u hier gebruik van maken, stuur dan een mail naar hetnieuwemasker@hotmail.com

 • Lezing op 22 maart.
  Gedragsproblemen bij mensen met dementie.

 

Mensen met dementie die (zo lang mogelijk) thuis wonen’, het ideaalbeeld van de Nederlandse participatie-samenleving.
Als het goed gaat, is dat feitelijk ook zo. Want wie wil nu niet oud worden in z’n eigen, vertrouwde omgeving, met bekende mensen om zich heen die goed voor hem of haar zorgen? De realiteit is helaas vaak anders.
Tijdens deze voordracht wordt dementie in al zijn vormen toegelicht.
Daarnaast zal er verklaard worden waarmee de cliënt en zijn omgeving geconfronteerd kan worden. Vervolgens zal er ingegaan worden op de praktische hulp die door de mantelzorger of omgeving gegeven kan worden.
Er zal ruim voldoende tijd zijn om vragen te stellen.

“Deze lezing is ook toegankelijk voor niet leden.
Personen die de lezing willen bijwonen worden verzocht om zich voor 20 maart aan te melden bij dhr. L. van Oostrom, telefoon 046-4377082 of per mail leon.van.oostrom@gmail.com.”
Spreker: Rob Winkens, HBO-Verpleegkundige Geriatrie Gerontologie. Tijdstip: 14.00 uur- 15.30 uur. Locatie: KBO-Beek, Molenstraat 158 te Beek.


5-Daagse reis naar Noord Duitsland
woensdag 9 t/m zondag 13 augustus 2017

klik hier voor meer informatie

 • KBO Filmochtend
  Zondag 19 maart 11. uur v.m. De zevende  hemel.
  Elke derde zondag van de maand is er speciaal voor KBO-leden een filmvoorstelling bij Foroxity Filmarena Sittard. Tickets zijn te koop aan de kassa bij Foroxity (op vertoon van ledenpas) € 5,50 en voor introducees (niet leden) € 7,- U bent van harte welkom! 
  Als Maria Rossi (Henriëtte Tol) ontdekt dat ze doodziek is, wil ze haar man Max (Huub Stapel) en haar kinderen met partners (Jan Kooijman, Noortje Herlaar, Halina Reijn, Ruben van der Meer, Thomas Acda, Tjitske Reidinga) voor een laatste keer harmonieus om haar heen hebben. Echter staan oude ruzies, relatieproblemen en het jubileum van het familierestaurant haar laatste wens in de weg…

Wandeling van 1 maart is vervallen . Hier komt de wandeling van 29 maart voor in de plaats

Voorjaarswandeling op woensdag 29 maart 2017
Wederom houden wij een extra wandeling kort bij huis.
Voor deze wandeling gaan we naar Meers, vanaf het plein met parkeerplaats
aan de Kloosterstraat ( circa 100 mtr. voor de kerk).
Na afloop van de wandeling gaan we voor koffie en vlaai á € 3,60     
(gaarne gepast betalen) naar de Dikke Stein in Elsloo.

We vertrekken vanaf het OLV plein te Beek om 13.00 uur.
De vervoerskosten bedragen € 1,50 p.p.
Voor de wandelaars die op eigen gelegenheid gaan zijn de kosten € 0,50 p.p.
Neem een identiteitskaart en droge schoenen mee.
De korte route is 5,6 km, de lange route 8,5 km.

                    Eenieder wandelt op eigen verantwoording!

Voor het regelen van vervoer en het bestellen van koffie en vlaai is het volledig invullen van onderstaande strook noodzakelijk. Deze kunt u inleveren tijdens de wandelingen op de 1e en 3e dinsdag of bij Thei Senden, Gundelfingenstraat 23 6191 KX te Beek tel. 046-4372651.
Lever de ingevulde strook in voor zaterdag 25 maart 2017.
Bij verhindering tijdig afmelden liefst voor 25 maart bij Thei Senden.
Vrienden en familieleden zijn van harte welkom.

                      
                      Wij wensen U op voorhand een prettige wandeling.

                   Naam                            Adres                   Telefoonnummer.

Dhr./Mevr.------------------------------------------------------------------------------

Dhr./Mevr.------------------------------------------------------------------------------

Dhr./Mevr.------------------------------------------------------------------------------

Dhr./Mevr.------------------------------------------------------------------------------

 

Deelnemer aan de korte of lange wandeling*
Stelt auto ter beschikking voor vervoer  ja / nee*
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Pinkpop een muzikaal liefdesverhaal 

Op 2 juli aanstaande vindt om 14.30 uur in het Parkstadtheater in Heerlen de KBO-voorstelling “Pinkpop een muzikaal liefdesverhaal” plaats.
Veel afdelingen hebben inmiddels kenbaar gemaakt dat zij deze voorstelling zullen bijwonen. Onderstaand ontvangt u nadere informatie i.v.m. het bestellen van kaarten in groepsverband, mocht u alsnog de voorstelling willen bijwonen:
U kunt uw kaarten voor het groepsbezoek (vijf kaarten of meer) telefonisch reserveren/bestellen bij Parkstad Limburg Theaters via 045-571 66 07 (refereer naar KBO Limburg). De medewerkers van Parkstad Limburg Theaters helpen u dan graag verder.
Voor het groepsbezoek betaalt u € 25,- per ticket.
Reserveer op tijd! De capaciteit van de zaal is 1.010 plaatsen en bij het reserveren geldt: ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt” en de beste plaatsen gaan als eerste de deur uit.
Let op de gewijzigde aanvangstijd van de voorstelling: 14.30 uur! Over een eventueel omlijstingsprogramma volgt nog nadere informatie. Dit is o.a. afhankelijk of de voorstelling helemaal wordt uitverkocht met alleen KBO leden.
 Meer informatie over de voorstelling vindt u in het eerstvolgend nummer van het Limburg Magazine dat samen met het maartnummer van de Nestor verschijnt (op 21 februari) met o.a. een exclusief interview met de beide hoofdrolspelers Huub Stapel en Suzanne Seegers. In dit Limburg Magazine staat ook hoe KBO leden die de voorstelling individueel willen bijwonen, kaarten kunnen bestellen. Zij kunnen maximaal vier kaarten bestellen voor het tarief van € 27,50 per ticket


=========================
 

. Lid worden? (klik hier)


computerclub.Iedere Donderdag

Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd.
De website : www. alleszelf.nl
wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.

 

Meld ons uw wensen en ideeën (klik)

         

.

 

 

 

 

Lid worden? (klik hier

De Boekenkast
Het is plezierig dat er veel belangstelling is voor de boekenkast in de gang van de soos.
Wij moeten echter nogmaals benadrukken dat deze alleen bestemd is
voor LEESboeken, dus NIET voor tijdschriften, kook- en tuinboeken enzovoort.
Vriendelijk verzoeken wij U zich hieraan te willen houden.


Ouderenmishandeling
komt vaker voor dan u denkt.
(lees meer)

Gezellig & Actief
wandelen en beweegactiviteiten
(lees meer)

FOTO'S Winterwandeling
van woensdag 26 februari 2014
(klik hier

Samen handwerken !!! .

Wij willen onze leden, die veel plezier beleven aan breien en haken, de mogelijkheid bieden om samen hiermee aan de slag te gaan op onze soosmiddag. Ook mensen met andere handwerktechnieken zijn uiteraard welkom.
13.30 uur in de soos

 Een gezamenlijke handwerkmiddag kan veel plezier en gezelligheid opleveren. Ook kan men zo kennis maken met de diverse mogelijkheden van handwerken.
 Als U ook belangstelling heeft  kunt u mij dit laten weten per email ch.heel@home.nl of telefonisch (046-4369255).
Iedereen is welkom.

De schildermiddag
Opgeven bij Wies Verhage (tijdens de soosuren op donderdagmiddag (tel. 046-4373004 ) of
email : franswiesverhage@home.nl
Op donderdagmiddagen van 13.30 -16.00 uur
Doel: leren omgaan met kleur en acrylverf in de abstracte vorm.
We beginnen om 13.30 uur.
De cursus wordt gegeven door Wies Verhage.

 

HOME

Website: @ Mia Liedekerken