De KBO-ouderenadviseur
(klik)

 

FILM L1
Klik op link hiernaast >


 57e Jaarvergadering
Op donderdag 20 april a.s. om 14.00 uur

(lees meer op deze blz)

================================================

https://youtu.be/IJwPrsStNXM


Klik hierboven op de link voor de film van L1.VOOR MEDEDELINGEN (klik hier)

Nr. 4
APRIL 2017
De volgende circulaire nr. 5 verschijnt :27 en 28 april

Biljarten
Heeft U zelf interesse of weet u vrienden of bekenden , nodig ze dan uit om te biljarten. Meld U wel even vantoren aan.
      Het biljarten kan op dinsdagmiddag.
Inlichtingen : Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of email :ch.heel@home.nl.


Belastingaangifte over 2016

Zoals bekend biedt onze afdeling al vele jaren hulp bij het invullen van uw belastingaangifte.
Ook dit jaar  kunt u weer  bij Jos Dormans, op afspraak, terecht voor de aangifte over 2016.
U kunt haar daarvoor bellen van maandag t/m vrijdag, tussen 19.00 en 2000 uur op telefoonnummer: 046-4373705.
Zij maakt dan met u een afspraak op welke dag  en tijdstip  ( altijd op vrijdag ) u terecht kunt voor het aanleveren van uw bescheiden.
Daarnaast is er nu een 2e persoon beschikbaar, die u eveneens kan helpen met het invullen.
Zijn naam: Adri Hellenbrand.
Jos zal de mensen blijven helpen die in het verleden ook bij haar kwamen voor hulp bij de aangifte.
Mensen die voor het eerst gebruik maken van deze service, kunnen zich  melden bij Adri. Zijn telefoonnummer is: 046-4377224 .
Evenals in voorgaande  leveren zij beiden deze service gratis.
Echter, en daarover bent u verleden jaar al geïnformeerd, met ingang van dit jaar brengt de landelijke KBO u wel een klein bedrag in rekening. De reden daarvan is u verleden jaar al mede gedeeld, en ook in de laatste Nestor is een en ander toegelicht.
Bij het inleveren van uw bescheiden wordt u verzocht een formulier voor een eenmalige machtiging in te vullen. Daarom vragen wij ook, om  bij uw komst naar de soos, uw bankpasje mee te nemen.
Het bedrag dat geïncasseerd gaat worden is €5,50 per persoon, dus voor een echtpaar €11,00.
Voorwaarde voor de hulp is wel, dat u lid moet zijn van de KBO.
Dus graag  uw lidmaatschapspasje mee  nemen, want het nummer moet genoteerd worden.
Voor alle bij Jos bekende hulpvragers heeft zij inmiddels de machtigingscode aangevraagd.
Komt u voor het eerst, dan zal Adri dat voor u regelen.
U krijgt de machtigingscode rechtstreeks van de belastingdienst thuis gestuurd.
Wij verzoeken u bij uw komst naar de Soos, adres: Molenstraat 158,  de volgende bescheiden mee te nemen:

 • De brief met de machtigingscode voor u en uw eventuele partner.
 • Het lidmaatschapsnummer van de KBO van u en uw eventuele partner.
 • het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2016.
 • als u eigenaar bent van uw woning: de aanslag gemeentelijke heffingen 2016, dus niet de aanslag die u in 2017 krijgt, (hierop staat nl. de WOZ- waarde van uw woning, )  en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2016.
 • de afschriften van bank- en girorekeningen ( lopende rekeningen en spaarrekeningen ), beleggingsrekeningen. In het bijzonder gaat het om de afschriften met de saldi/waarden per 1 januari 2016.
 • rekeningen van uitgaven in verband met ziekte, voor zover vallend buiten de ziektekostenverzekering ( b.v.  steunkousen, gehoorapparaat ( onder voorwaarden ),  reiskosten naar specialisten, voorgeschreven medicijnen e.d.)  N.B.: de kosten voor brillen, overlijden, rollator, scootmobiel, trapliften, batterijen voor gehoorapparaten,  zijn niet meer aftrekbaar.
 • tevens geeft u aan als u een dieet moet volgen op doktersvoorschrift. De dieetverklaring dient u mee te nemen. Zonder deze verklaring is aftrekken van dieetkosten niet mogelijk.
 • bewijsstukken van gedane giften aan kerk,  liefdadige of culturele  ANBI- instelling(en). Indien u deze giften doet op basis van een akte of overeenkomst, deze akte graag meenemen.
 • de voorlopige aanslagen 2016 van ontvangen of betaalde inkomstenbelasting.
 • alle aanslagen in verband met zorg- en huurtoeslag  die betrekking hebben op 2016, en tevens de aanslag ZT en HT 2017.
 • de uitnodiging van de belasting om aangifte te doen.

Tijdens de afspraak in de soos wordt gekeken of u alle bescheiden heeft, Dan wordt ook een afspraak gemaakt over het tijdstip waarop u de kopie van de ingediende aangifte kunt ophalen..
De belastingdienst gebruikt deze aangifte ook om de definitieve hoogte van eventuele ontvangen zorgtoeslag en/of huurtoeslag vast te stellen, waarbij altijd een verrekening zal volgen. Teveel betaalde toeslagen  moet u terugbetalen en te weinig ontvangen toeslagen  worden aan u uitbetaald.
Nadrukkelijk stelt het bestuur en de landelijke KBO dat dit project niet is bedoeld voor mensen met ingewikkelde aangiften of een hoog inkomen. (voor alleenstaanden  meer dan €35.000,00 en voor gehuwden/samenwonenden  meer dan €50.000,00 per jaar).

Technische mensen gezocht. Reparatie/Klussensoos
(klik)
We zoeken nog steeds technische mensen, die de reparatiesoos oftewel klussendienst kunnen versterken . In bepaalde gevallen komen we ook aan huis klussen opknappen.
Als mensen hiervoor nog interesse of vragen hebben ,graag contact opnemen met :  Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of email :ch.heel@home.nl

De klussers aan het werk !

Eucharistie viering
De eucharistieviering vindt plaats zondag 10 april om 10.00 uur in de Martinuskerk.
Wij gedenken dan de volgende overledenen:
Heer  G.N.J.  Schepers                           
Maastrichterlaan 46       6191AE Beek 84jr.
Mevr. L. van der Kruk                               
Gasthuissteeg 39   6191KD         Beek  66jr.
Mevr. I.A.G. Soetelmans - Salden       
Van Goudoeverstraat 3, 6166XA Geleen 86jr
Mevr.  M.H.P. Reubsaet - Pijpers        
Stationsstraat 62    6191BG         Beek  92jr

OpenbaarVervoer verandert
(KLIK)

Stichting Jan Linders Fonds
 
Jan Linders supermarkten zijn actief betrokken bij de omgeving. Daarom is het Jan Linders Fonds opgericht. Iedere supermarkt steunt één lokaal doel, dat belangrijk is voor de wijk waarin ze is gevestigd. Voor het jaar 2017 steunt het fonds onze KBO-afdeling St Jozef met een aantal gezamenlijke activiteiten en daaraan gekoppelde (geldelijke) steun. De eerste actie betreft het gezamenlijk inzamelen van de bekende DE-koffiepunten. Vanaf nu kunnen deze door een ieder worden gedeponeerd in inzamel box  zoals deze te vinden is op de service desk bij de kassa,  van Jan Linders, Maastrichterlaan. Zeg het voort, zeg het voort, en op het einde van 2017 kunnen  wij weer een flinke hoeveelheid koffie voor de Voedselbank mogelijk maken.

Afmelding activiteit
Als U zich wil afmelden voor een activiteit  moet U zich  vervoegen bij de groepsleider
Voor het geval dat U zich ook wil bedanken voor de K.B.O, dient u dit rechtstreeks bij de ledenadministratie  te doen.(ledenkbobeek@gmail of  Tel.4264213
(De aanmeldingen zijn immers ook altijd rechtstreeks en niet via een omweg

Modernisering van ledenbestand.
Wij willen in verband met het moderniseren van ons ledenbestand en vooral om de bereikbaarheid van de leden te vergroten graag zoveel mogelijk email adressen van de leden hebben.
Dus mail als U dit heeft Uw emailadres aan ledenkbo@gmail.com.
Het is vooral belangrijk dat groepsleiders en leidsters hun mail adres doorsturen.
Uiteraard zullen we deze adressen alleen gebruiken voor de eigen KBO activiteiten


Nieuw: tablet club !!!
Leden en niet leden kunnen zich opgeven voor de nieuwe tablet club. Intussen zijn al een aantal mensen op de maandagmorgen gestart . Het is de bedoeling dat in een ontspannen sfeer leden en ook niet leden  met hun tablet (Ipad of Samsung) op maandagmorgen bij elkaar komen en zich verwonderen over de vele mogelijkheden van het tablet en van de aanwezige deskundigen en van elkaar leren en elkaar op ideeën brengen. Er kunnen dan ook op wens bepaalde onderwerpen behandeld worden  (kosten 1,50 voor leden en 2.50 voor niet leden per keer ) Opgeven bij Jeu Heykens (046-4372560) of j.heykens@gmail.com.

Sleutelkaart NS
De Ov-begeleiderskaart geeft geen gratis toegang tot de NS- stations, Rotterdamse (RET) en Amsterdamse tram.
Wil men toch gratis (zonder begeleider) reizen bij Arriva of dat een begeleider gratis kan meereizen, dan dient er een sleutelkaart aangevraagd te worden. Voor blinden is dat een kaart met een B.
In 2014 heeft de NS de sleutelkaarten verstrekt, maar het kan zijn, dat U de sleutelkaart niet heeft ontvangen, dan adviseren wij U een kopie van deze sleutelkaart aan te vragen bij: Argonaut, Argonaut is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 030-2354661

KNGFdoppenactie
In de Soosruimte is een bak geplaatst voor het inzamelen van plastic doppen van melkpakken, frisdrank enz. Dus alleen de afschroefbare harde plastic doppen zijn welkom. Deze doppen worden door het KNGF verzameld en verkocht om op deze wijze (blinde)geleidehonden aan te kunnen schaffen. In 2015 zijn er 2 honden en in 2016 zijn er 5 honden op basis van deze doppenactie aangeschaft. De kosten van een geleidehond bedragen 38.000 euro. Kortom het is een zeer zinvolle actie.

Oproep digitaal fotografere (herhaalde oproep)
Er hebben zich al enkele mensen opgegeven voor de fotografiecursus .
Als dit U interesse heeft, kunt U dit nog kenbaar maken bij Jeu Heykens.
Per email: jheykens@gmail.com of telefoon. Alleen op werkdagen van 18.00-19.45 uur. (0647580019)

Kantinedames gezocht  
Heren zijn uiteraard ook welkom!
Melden bij :Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535,

Het zangkoor:
Op  1 september is  van 19.00 uur tot 21.00 uur het nieuwe zangkoor onder leiding van Mevr. Anouk Verhesen gestart .  Het koor wil in een gezellige sfeer onder deskundige leiding zingen. Heeft U ook zin of interesse neem dan contact op met Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487). Zij kan U ook alle inlichtingen geven. Inmiddels zingen al 18 leden.
Contactpersoon Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of
email :ch.heel@home.nl

Het zangkoor op donderdagavond is nog op zoek naar heren. Dus zangers schroom niet en meld U aan bij Mevr. Chris van Heel (ch.heel@home.nl of telf. 0464369255)

Nieuw : Bridgen op maandagmiddag
12.45 uur tot 15.45 uur.
Maandagmiddag is er een nieuwe gelegenheid tot bridgen. De bridgedrive wordt gehouden van 12.45 uur tot 15.45 in de soos. Informatie bij Mevr. Lisa Meijer (0464372792) of Mevr. Chris van Heel (0464369255)

Belastinginvullers gezocht (klik)

Ideeën voor activiteiten ???
Afgelopen periode zijn er heel wat nieuwe activiteiten in onze KBO gestart. Enthousiaste leden zijn gestart met schilderen, tablet cursussen en ondersteuning , biljarten, Engelse conversatie, breien en haken, klussendienst, boekenkast, dienstverlening via ouderenadviseurs , de leeskring, een zangkoor en nieuwe opzet van de soosmiddagen .
Als mensen belangstelling hebben kunnen we vast nog meer organiseren.
Nieuwe ideeën zijn:

 • gezamenlijk fietsen,
 • samen op pad met de OV kaart,
 • franse conversatie
 • een kookclub
 • tennissen
 • dansavonden of middagen
 • caravanclub
  enz.
  Als jullie belangstelling hebben voor een van deze nieuwe ideeën of zelf nog een ander idee hebben, neem dan contact op met Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl of het secretariaat.
  (secretariskbobeek@gmail.com (tel 0464379615) of vul een briefje met afzender en het idee in en deponeer dit in de brievenbus in de Molenstraat 158 , neem contact op met een van de bestuursleden of kom langs op de soosmiddagen op donderdagmiddag. Er is dan altijd een bestuurslid aanwezig. 


Leeskring
Eerstvolgende bijeenkomst : maandag 27 maart om 13.30 uur.
Gelezen wordt het boek :
De ijsmakers van Ernest v.der KwastEngelse conversatie:
Mevr Patricia Rietbroek leidt de conversatiegroep . Opgeven bij het secretariaat . Volgende bijeenkomst : donderdag 4 mei en 18 mei 10.00 uur v.m.

KBO BEEK  MUZIEKCURSUS 2016
Onderwerp: “KBO goes Opera II”

(Klik)

Omgaan met verlies
U kunt zich nog opgeven voor bijeenkomsten omgaan met verlies
De 8 bijeenkomsten vinden 1 keer per week overdag plaats.
De kosten hiervoor bedragen € 40.- p.p. en eventuele consumptie is voor eigen rekening.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw eigen KBO-afdeling (secretariskbobeek@gmail.com (0464379615) of bij:
Anneke de Grijs, begeleidster Ontmoetingsgroep
tel 046-4333051

Heeft u al een nieuw lid aangemeld via de ledenwerfactie?

HOME


WELKOM bij KBO St.Jozef Beek
Verenigingsgebouw: Molenstraat 158 6191KR Beek
tel o46-4378863


Organisatie voor senioren


Belangenbehartiging
vertegenwoordiging o.a. WMO,
provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur,
computerhelpdesk, juristentelefoon

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening (lees meer)|
Edukatieve activiteiten
op het gebied van vrije tijd, gezondheid,
verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur

Sport en Beweging
gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen
Ontmoeting en evenementen
soos middagen en o.a. carnavalszittingen
Kaarten bridge en kwajongen
Computerclub en muziekcursus
Dagtochten en reizen
kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

De soos

 • Donderdagmiddag – Inloopmiddag
  Nu de winter nadert wordt het steeds drukker in de soos. Wellicht wilt U eens een boek lenen of brengen, een e-boek laden , iets vragen over de tablet , e-reader of uw nieuwe telefoon of foto toestel, Of heeft U een klus, wilt u aanschuiven of aanhaken bij de breigroep, iets vragen aan een bestuurslid of ouderenadviseur, wilt u kaarten of schilderen of komt u gewoon voor de gezelligheid  .Ook kunt  u  informeren naar onze talloze activiteiten. Kom dan naar onze gezellige soos op donderdagmiddag van half twee tot vier uur.    Wellicht heeft u ook nog een idee voor een activiteit.  Zeg het ons.Op deze middagen is steeds een bestuurslid aanwezig i.v.m. eventuele nieuwe leden. Bij de aanwezige ouderenadviseur kunt u met uw vragen  terecht.  De gastvrouw voor de donderdagmiddag is Chris van Heel-Florax.

  Nuttige adressen

 • Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl)
 • Biljarten :bij   Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)
 • Zangkoor: Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487).
 • Tabletlessen (Ipad en Samsung):Dhr.  Jeu Heykens ( 0464372560 )(op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. ) of j.heykens@gmail.com.
 • Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) (c.borghmans@planet.nl)
 • Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615)
 • Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)
 • Sport en spel activiteiten: Louis Speetgens (l.speetgens@xs4all.nl)(046-4373123)
 • Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com)
 • Reparaties:Mevr. Chris van Heel 046-4369255) (ch.heel@home.nl)
 • Kantinedames gezocht : Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535
 • Bestuursleden gezocht :(zie voor informatie zie aankondiging jaarvergadering in deze circulaire (secretariskbobeek@gmail.com) (o464379615)
 • Mantelzorghulp ,Mevr. Peggy van den Ham, (0640646528) (PIW organisatie)
 • Ouderenadviseurs o.a. Dhr. L. van Oostrom (046-4377082), Dhr. Ger Hurenkamp (046-4360057)
 • Medische wetenswaardigheden (via google zoeken naar) :seniorenkrant medisch
 • Voordelen bij lidmaatschap: www.kbo-nestorvoordeel.nl
 • Rijbewijskeuring: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Voor 22 euro per jaar bent u lid
en ontvangt u maandelijks de Nestor


====================================

ALVAST NOTEREN:
 KBO Filmochtend Elke derde zondag van de maand is er speciaal voor KBO-leden een filmvoorstelling bij Foroxity Filmarena Sittard. Tickets zijn te koop aan de kassa bij Foroxity (op vertoon van ledenpas) € 5,50 en voor introducees (niet leden) € 7,- U bent van harte welkom! zondag 16 april 11 uur Foroxity :

De film is :The light between oceans. • Voorlichtingsmiddag Woensdag 19 APRIL
  over het thema

  “Ouderen
  &
  Veiligheid”

  De voorlichting wordt verzorgd door PIW en door mevrouw Desiree Vrouwdeunt gepresenteerd.

Onderwerpen die aan de orde worden gesteld hebben betrekking op situaties die we dagelijks tegen kunnen komen.
Zoals;   er staat een verkoper aan de deur of
      iemand vraagt naar persoonlijke gegevens of
      hoe kan ik veilig pinnen
Deze middag is ook toegankelijk voor niet leden.
Personen die de middag willen bijwonen worden verzocht om zich voor 19 april aan te melden bij dhr. Lei van Oostrom tel 0464377082 of per mail leon.van.oostrom@gmail.com

De aanvangstijd is 14.00 uur en de locatie is KBO-Beek,
Molenstraat 158 te Beek

 Jaarvergadering Uitnodiging
 57e Jaarvergadering KBO- Afd. St.Jozef  Beek

Gezellige middag en jaarvergadering:
Tijdens deze middag een optreden van
Het zangkoor
Tentoonstelling van de schildergroep

Op donderdag 20 april a.s. om 14.00 uur vindt onze 57 e Jaarvergadering plaats in
ons verenigingsgebouw Molenstraat 158 te Beek  
Het programma is vanaf  donderdag 6 april  a.s. in de leesstand in de Soos beschikbaar gelegd tezamen met de in dit programma genoemde verslagen. Deze ‘papers’ zijn ook voor aanvang van de vergadering in de zaal beschikbaar.

Het programma is als volgt samengesteld:
14.00 uur :Jaarvergadering in soos Molenstraat 158 te Beek
17.00 uur :Sluiting van de bijeenkomst.
De agenda voor de 57e jaarvergadering ziet er als volgt uit:

  • Opening door de voorzitter Lei van Oostrom
  • Vaststellen van het verslag van de 56e jaarvergadering gehouden op 31 maart 2016
  • Presentatie van het jaarverslag 2016 door de voorzitter
  • Financieel jaarverslag door de penningmeester Mevr.Jos Dormans + begroting 2017
  • Verslag van de kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
 • Bestuursverkiezing: 

Aftredend is: Dhr. Roel Kiers en niet herkiesbaar
Mevr. Jos Dormans is aftredend als penningmeester en herkiesbaar als bestuurslid sport en spel
Dhr. L.Speetgens is aftredend als bestuurslid sport en spel en hiervoor niet herkiesbaar.
(Blijft bestuurslid voor evenementen)
Dhr. Ger Hurenkamp : is aftredend en herkiesbaar
Mevr. Nettie Schmitz: is aftredend en herkiesbaar
Verkiesbaar als bestuurslid reizen: Dhr. Jan Geurts.
Verkiesbaar als penningmeester : Dhr. Adri Hellenbrand

Leden die zich ook kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie worden uitgenodigd dit tijdig (een week van tevoren kenbaar te maken aan de voorzitter. (Dhr. L. van Oostrom (0464377082, of leon.van.oostrom@gmail.com) Vacatures zijn er voor de bestuursfuncties :
coordinator PR en coordinator educatie.

 • Mededelingen van algemene aard w.o jaarprogramma 2017 en vermelding van jubilarissen  2017
 • Rondvraag en Afsluiting van het officiële gedeelte.

Dit jaar wordt ook geen  bijdrage gevraagd voor de jaarvergadering. Er is een gratis kop koffie en vlaai I.v.m. Inkoop vlaai is aanmelding noodzakelijk. Aanmelden bij Dhr. Louis Speetgens 046-4373123 speet43@xs4all.nl ,voor donderdag 13 april a.s.

Het bestuur

Voorjaarswandeling op woensdag 29 maart 2017
Wederom houden wij een extra wandeling kort bij huis.
Voor deze wandeling gaan we naar Meers, vanaf het plein met parkeerplaats
aan de Kloosterstraat ( circa 100 mtr. voor de kerk).
Na afloop van de wandeling gaan we voor koffie en vlaai á € 3,60     
(gaarne gepast betalen) naar de Dikke Stein in Elsloo.

We vertrekken vanaf het OLV plein te Beek om 13.00 uur.
De vervoerskosten bedragen € 1,50 p.p.
Voor de wandelaars die op eigen gelegenheid gaan zijn de kosten € 0,50 p.p.
Neem een identiteitskaart en droge schoenen mee.
De korte route is 5,6 km, de lange route 8,5 km.

                    Eenieder wandelt op eigen verantwoording!

Voor het regelen van vervoer en het bestellen van koffie en vlaai is het volledig invullen van onderstaande strook noodzakelijk. Deze kunt u inleveren tijdens de wandelingen op de 1e en 3e dinsdag of bij Thei Senden, Gundelfingenstraat 23 6191 KX te Beek tel. 046-4372651.
Lever de ingevulde strook in voor zaterdag 25 maart 2017.
Bij verhindering tijdig afmelden liefst voor 25 maart bij Thei Senden.
Vrienden en familieleden zijn van harte welkom.

                      
                      Wij wensen U op voorhand een prettige wandeling.

                   Naam                            Adres                   Telefoonnummer.

Dhr./Mevr.------------------------------------------------------------------------------

Dhr./Mevr.------------------------------------------------------------------------------

Dhr./Mevr.------------------------------------------------------------------------------

Dhr./Mevr.------------------------------------------------------------------------------

 

Deelnemer aan de korte of lange wandeling*
Stelt auto ter beschikking voor vervoer  ja / nee*
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Pinkpop een muzikaal liefdesverhaal 

Op 2 juli aanstaande vindt om 14.30 uur in het Parkstadtheater in Heerlen de KBO-voorstelling “Pinkpop een muzikaal liefdesverhaal” plaats.
Veel afdelingen hebben inmiddels kenbaar gemaakt dat zij deze voorstelling zullen bijwonen. Onderstaand ontvangt u nadere informatie i.v.m. het bestellen van kaarten in groepsverband, mocht u alsnog de voorstelling willen bijwonen:
U kunt uw kaarten voor het groepsbezoek (vijf kaarten of meer) telefonisch reserveren/bestellen bij Parkstad Limburg Theaters via 045-571 66 07 (refereer naar KBO Limburg). De medewerkers van Parkstad Limburg Theaters helpen u dan graag verder.
Voor het groepsbezoek betaalt u € 25,- per ticket.
Reserveer op tijd! De capaciteit van de zaal is 1.010 plaatsen en bij het reserveren geldt: ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt” en de beste plaatsen gaan als eerste de deur uit.
Let op de gewijzigde aanvangstijd van de voorstelling: 14.30 uur! Over een eventueel omlijstingsprogramma volgt nog nadere informatie. Dit is o.a. afhankelijk of de voorstelling helemaal wordt uitverkocht met alleen KBO leden.
 Meer informatie over de voorstelling vindt u in het eerstvolgend nummer van het Limburg Magazine dat samen met het maartnummer van de Nestor verschijnt (op 21 februari) met o.a. een exclusief interview met de beide hoofdrolspelers Huub Stapel en Suzanne Seegers. In dit Limburg Magazine staat ook hoe KBO leden die de voorstelling individueel willen bijwonen, kaarten kunnen bestellen. Zij kunnen maximaal vier kaarten bestellen voor het tarief van € 27,50 per ticket


=========================
 

. Lid worden? (klik hier)


computerclub.Iedere Donderdag

Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd.
De website : www. alleszelf.nl
wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.

 

Meld ons uw wensen en ideeën (klik)

         

.

 

 

 

 

Lid worden? (klik hier

De Boekenkast
Het is plezierig dat er veel belangstelling is voor de boekenkast in de gang van de soos.
Wij moeten echter nogmaals benadrukken dat deze alleen bestemd is
voor LEESboeken, dus NIET voor tijdschriften, kook- en tuinboeken enzovoort.
Vriendelijk verzoeken wij U zich hieraan te willen houden.


Ouderenmishandeling
komt vaker voor dan u denkt.
(lees meer)

Gezellig & Actief
wandelen en beweegactiviteiten
(lees meer)

FOTO'S Winterwandeling
van woensdag 26 februari 2014
(klik hier

Samen handwerken !!! .

Wij willen onze leden, die veel plezier beleven aan breien en haken, de mogelijkheid bieden om samen hiermee aan de slag te gaan op onze soosmiddag. Ook mensen met andere handwerktechnieken zijn uiteraard welkom.
13.30 uur in de soos

 Een gezamenlijke handwerkmiddag kan veel plezier en gezelligheid opleveren. Ook kan men zo kennis maken met de diverse mogelijkheden van handwerken.
 Als U ook belangstelling heeft  kunt u mij dit laten weten per email ch.heel@home.nl of telefonisch (046-4369255).
Iedereen is welkom.

De schildermiddag
Opgeven bij Wies Verhage (tijdens de soosuren op donderdagmiddag (tel. 046-4373004 ) of
email : franswiesverhage@home.nl
Op donderdagmiddagen van 13.30 -16.00 uur
Doel: leren omgaan met kleur en acrylverf in de abstracte vorm.
We beginnen om 13.30 uur.
De cursus wordt gegeven door Wies Verhage.

 

HOME

Website: @ Mia Liedekerken